Obchodní podmínky

Obchodní společnosti ASTRA COLOR, s.r.o., se sídlem v ul. Hradecká 634, 503 31 Vysoká nad Labem, identifikační číslo: 06518117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 40322 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.astracolor.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ASTRA COLOR, s.r.o., se sídlem v ul. Hradecká 634, 503 31 Vysoká nad Labem, identifikační číslo: 06518117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 40322 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.astracolor.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání může upravit vzájemný obchodní vztah s kupujícím zvláštním smluvní dokumentem - kupní smlouvou. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, příp. anglickém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující bere na vědomí, že odstínový výsledek po aplikaci zakoupené nátěrové hmoty bude odpovídat elektronické vzorkovnici v míře shody vždy menší než absolutní, ačkoliv prodávající využil při tvorbě vzorkovnic technicky nejpokročilejší metody snímání a elektronického zobrazení. Míru této shody nemůže provozovatel garantovat s ohledem na vnější faktory, jako jsou: 1.Míra probarvení dřeviny a samotný výběr dřeviny kupujícím pro aplikaci a její předúpravě. 2. Následné pracovní postupy dodatečného zušlechtění povrchu (např. leštění, příp. další nátěry). 3. Doba, která uplynula od aplikace nátěrové hmoty a míra expozice světelných paprsků po tuto dobu. 4. Nastavení barevného modu monitoru kupujícího. Kupující bere dále na vědomí, že barevné diference, se kterými se setká při posuzování odstínové shody mezi zakoupenou fyzickou vzorkovnicí a obdrženým odstínovým výsledkem při vlastním zpracování, jsou způsobeny možnou odlišností metody aplikace přípravku na dřevo při výrobě vzorkovnic. Prodávající zaručuje 100%-ní reprodukovatelnost dodávaných nátěrových hmot z hlediska barevnosti, jasu a intenzity odstínu. Kupující obdrží, na základě správně zadané objednávky, vždy totožný výrobek z hlediska v této stati vyjmenovaných parametrů. Nedodržení této podmínky prodávajícím je důvodem k reklamaci kupujícího. Kupující je však vždy povinen provést kontrolu správnosti obdržené zásilky nátěrové hmoty z hlediska barevnosti, jasu a intenzity a tedy jeho shody s požadovanou barevností výsledku, příp. referenční (např. předchozí) dodávkou a to ještě před započetím aplikace mořícího roztoku na vlastní výrobek. Za druhotné škody vzniklé nedodržením této podmínky nenese prodávající žádnou odpovědnost.

1.4. Kupující je povinen dodržovat všechny zásady bezpečného zacházení s výrobkem, zejména s přihlédnutím k jeho povaze, tedy nátěrové hmoty. Bere na vědomí, že se jedná jedná o roztoky obsahující ředidla, barviva, pryskyřice a ochranné látky, které jako takové, mohou představovat určité zdravotní riziko při amatérském zpracování. Ačkoliv jsou při výrobě upřednostňovány látky přírodního původu, je zejména nutné: Zabránit manipulaci s výrobkem nezpůsobilými jedinci, zejména dětmi. Důsledně dbát použití ochranných prostředků, tj. zejména brýlí, rukavic a oblečení. Výrobek zpracovávat v dobře větrané místnosti, zabránit možnému požití a polití osob v případě jeho nevhodného skladování. Zabránit možnému vznícení potřísněných hadrů (nebo podobně použitelných pomůcek) vlivem exotermní polymerace. A to jejich několikadenním odležením v rozprostřeném stavu bezprostředně před jejich umístěním do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Prostudovat si ostatní bezpečnostní informace, vyplývající ze znění aktuálně platných Bezpečnostních listů, dostupných na vyžádání od prodávajícího.

1.5. Kupující bere na vědomí, že sortiment nátěrových hmot je v tomto e-shopu rozdělen do tří skupin. Ty jsou v úvodním textu popisu produktu označeny takto:
HOBBY – jedná se o skupinu nátěrových hmot určenou pro amatérské zpracování za podmínek uvedených v návodech na zpracování.
HOBBY/PROFI – jedná se o skupinu nátěrových hmot vhodných jako pro amatérské tak i pro profesionální zpracování. Výsledek povrchové úpravy při zpracování této skupiny je možno vztáhnout na normy respektované v nábytkářském, dřevozpracovatelském i stavebním průmyslu.
PROFI – jedná se o skupinu nátěrových hmot, při jejichž zpracování je nutno zajistit odborné, dílenské zpracování za podmínek uvedených v Technických a Bezpečnostních listech produktu.

1.6. Kupující bere na vědomí, že způsob distribuce tónovaných nátěrových hmot uplatněný v tomto internetovém obchodě počítá s dodáním takové nátěrové hmoty, která byla před vyřízením objednávky upravena přídavkem tónovacích pigmentů do základního objemu nátěrové hmoty (tzv. tónovací báze). To je realizováno použitím velmi přesných dávkovacích zařízení, tzv. tónovacích strojů. Celkový dodaný objem nátěrové hmoty je proto vždy mírně vyšší než je uvedeno v objemových verzích, ať už uvedených v textu produktu nebo na obale výrobku. Tuto skutečnost odráží i v dalším textu, pod č. čl. 5.1., uvedené ustanovení, týkající se možnosti odstoupení od smlouvy.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující však může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, bezhotovostní okamžitou online platbou kartou prostřednictvím platební brány. Pro objednávky nad 18.000,- Kč ceny zboží bez DPH lze s prodávajícím sjednat vystavení zálohového dokladu na základě kterého bude platba provedena. Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je povinen uvádět platný a nezpochybnitelný elektronický kontakt.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že na zboží, tj. všechny nátěrové hmoty tónované dle prezentovaných vzorkovnic, a které jsou předmětem obchodního vztahu vzniklého po vystavení internetové objednávky tohoto e-shopu, se vztahuje ustanovení § 1837 občanského zákoníku, na základě kterého nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, protože bylo upraveno, v tomto případě tónováním, podle přání kupujícího

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@astracolor.cz. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad, v případě nátěrových hmot zejména jde zejména o obsah unikající z obalů, na toto poukázat a pokud dochází k zjevnému úniku obsahu dodaných nátěrových hmot je kupující oprávněn zboží nepřevzít. O nepřevzetí zboží je kupující povinen informovat neprodleně prodávajícího. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával, a na základě popisu uvedeného na webových stránkách poté objednal. Prodávající odpovídá kupujícímu, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a dále, že zboží odpovídá obecně respektované jakosti. Prodávající dále garantuje, že zboží, v tomto specifickém případě tónované nátěrové hmoty bude dodáno v množství (hmotnosti), které nebude nižší než údaj uváděný v popisu zboží

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@astracolor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím interního řádu. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou zakotveny v Zásadách ochrany osobních údajů č. 13. Nařízení GDPR.

10. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

11. OSOBNÍ ÚDAJE

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou zakotveny v Zásadách ochrany osobních údajů č. 13. Nařízení GDPR.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hradecká 634, 503 31 Vysoká nad Labem, adresa elektronické pošty info@astracolor.cz, telefon: +420 602 729 505.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy